Statut

                                              STATUT

               ( Tekst jednolity: uchwałą Zarządu z   dnia 29 listopada 2012r)

 • Fundacja pod nazwą –  „Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Tomasza  Grad, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26.05.2010 r przez Notariusza Grażynę Kępę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Czeladzi, ul. 11 Listopada 8 działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu.
 • Działalnością swoją Fundacja będzie wspierać regionalne i lokalne instytucje oraz inicjatywy, których celem będzie wspieranie i rozwój  zasobów ludzkich.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Konstytucji RP,  ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Ministrem właściwym ds. Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z nazwą Fundacji oraz pieczęci imiennych jej przedstawicieli prawnych.
 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Czeladź w województwie  Śląskim

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze województwa Śląskiego.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność na terenie RP i poza granicami RP.
 3. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju
 4. Uchwałę o ustanowieniu przedstawicielstwa w kraju podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz rozwoju regionalnych i lokalnych zasobów ludzkich.
 2. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
2) działalność szkoleniową

3) tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
4) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
5) działalność wydawniczą, konsultancką i ekspercką
6) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
7) organizowanie imprez, koncertów, mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji,
8) wymianę i edukację kulturalną,
9) współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
10) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi i ośrodkami szkoleniowymi,
11) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
12) prowadzenie własnej działalności charytatywnej.

13) obsługę programów pomocy zagranicznej dla rozwoju edukacji, lokalnej przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, monitorowania procesów rozwoju lokalnego rynku pracy, oraz wszelkich inicjatyw wspierających rozwój zasobów ludzkich w regionie, w szczególności finansowanych z funduszy europejskich, darowizny, dotacje, subwencje, spadki, zapisy, zbiórki publiczne, papiery wartościowe, odsetki bankowe, dochody z działalności gospodarczej oraz z środków własnych.

14) promowanie współpracy lokalnych instytucji działających na rynku pracy i            edukacji z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi.

15) promowanie wszelkich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych na rynku lokalnym.

16)  współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym   podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.

17) prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym, szkoleniowym i eksperckim w zakresie rynku pracy i edukacji w regionie.

18) wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i edukacji.

19) Współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami,  instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami w zakresie:

 • organizacji pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • zapewniania zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

 

 1. Wymienione wyżej cele i zadania  Fundacja może realizować jako odpłatną i nieodpłatną  działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, z tym, że:

3.1    Odpłatną działalność stanowi:

 • Pozostała działalność wydawnicza( działalność wydawnicza, konsultancka i ekspercka)
 • Pozostałe doradztwo w zakresie  prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania( prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym, szkoleniowym i eksperckim w zakresie rynku pracy i edukacji w regionie)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów( organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych)
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych( organizacja wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane                      ( działalność szkoleniowa)
 • Działalność wspomagająca edukację ( wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i edukacji)
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana ( opracowywanie i realizacja programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej)
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych( organizowanie imprez, koncertów, mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji)

3.2    Nieodpłatną działalność stanowi:

 • Działalność wspomagająca edukację ( wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i edukacji)
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( obsługa programów pomocy zagranicznej dla rozwoju edukacji, lokalnej) przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, monitorowania procesów rozwoju lokalnego rynku pracy, współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczowa i finansową)
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ( tworzenie centrum wolontariatu, organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy, współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, współpraca z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi, prowadzenie własnej działalności charytatywnej, promowanie współpracy lokalnych instytucji działających na rynku pracy i edukacji z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi, promowanie wszelkich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych na rynku lokalnym, współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami)

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej, informacyjnej ,eksperckiej, konsultacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej oraz stanowi organ założycielski dla innych podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą na rzecz fundacji – w kraju i za granicą, oraz inną działalność – dla realizacji celów określonych w § 5, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod warunkiem zarejestrowania takiej działalności. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić dopiero po rozwinięciu działalności Fundacji. Każdorazowe podjęcie działalności gospodarczej w określonym zakresie wymaga uchwały Zarządu Fundacji oraz pisemnej akceptacji Fundatora.
 3. Zarząd Fundacji może podjąć generalną uchwałę na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w § 1, określając przy tym zakres, zasady i warunki jej podejmowania oraz prowadzenia. Uchwała  taka wymaga pisemnej akceptacji Fundatora.
 4. Na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może przeznaczyć środki pochodzące z majątku fundacji, odsetek bankowych jak i wszystkich innych dochodów Fundacji oraz dochodów uzyskanych z tej działalności.
 5.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Fundacja  może również prowadzić odpłatną i nieodpłatną  działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym,
 7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu statutowej działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).

§ 7

Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.

 1. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności:
 1. strukturę wydatków – z wyodrębnieniem wydatków ze środków, o których mowa w § 5,
 2. limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.
 1. Plan finansowy uchwala Zarząd Fundacji..
 2. Działalność Fundacji podlega  kontroli finansowej przez instytucję lub osobę zajmującą się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych – wybraną przez Fundatora.

§  8

Wszelkie zmiany dotyczące celów, zasad i środków fundacji są możliwe wyłącznie za pisemną zgodą jej   Fundatora, i wprowadzone aneksem do niniejszego statutu.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie  1.000 zł                                       ( słownie jeden tysiąc złotych )oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

1a. W przypadku przyjęcia uchwały o rozpoczęciu przez Fundację działalności gospodarczej, Fundator przeznaczy na w/w działalność dodatkową kwotę 1000 zł.

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. wpłat pieniężnych, dotacji, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji w drodze spadku, zapisu, darowizny
  2.  zbiórek publicznych,  papierów wartościowych, i subwencji .
  3. dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
  4. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat.
  5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
  6. Usług konsultacyjnych, doradczych i opinii.
  7. Fundacja może prowadzić obsługę środków przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej na rzecz lokalnego rynku pracy i edukacji.

§ 11

 1. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych, obsługę kosztów prowadzenia Fundacji lub dla prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 10 ust. 2 pkt. a – z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji – Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców. W tym celu z majątku Fundacji mogą być tworzone odrębne fundusze.
 3. Zabrania się :
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób  z którymi pracownicy  Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • przekazywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie    Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy i Organizacja Fundacji

§ 12

 1. Organami Fundacji są:

– Rada Fundacji

– Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

§ 13

1.      Rada Fundacji liczy czterech członków, wybieranych co pięć lat przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.

2.      Rada Fundacji stanowi organ kontrolny i doradczy dla Zarządu Fundacji

3.      W skład Rady Fundacji może wchodzić sam Fundator lub jego prawny pełnomocnik.

4.      Szczegółowe zadania Rady Fundacji określa regulamin ustalony przez Fundatora

5.      W razie stwierdzenia, że działanie Rady Fundacji narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, odbiega od idei  Fundatora lub nastąpiła utrata zaufania , Fundator lub jego prawny pełnomocnik może  odwołać Radę  w całym lub częściowym składzie w trybie natychmiastowym jak również dokonywać zmian w regulaminie pracy Rady Fundacji.

6.      Rada Fundacji swoje uchwały podejmuje zwykłą większością głosów przy założeniu, że kworum stanowi co najmniej trzech jej członków.

 

7.W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu, decydujący    jest głos przewodniczącego Rady Fundacji.

 

8. Do kompetencji rady Fundacji należy:

 • Powoływanie o odwoływanie członków Zarządu;
 • Ocena prawidłowości wykorzystywania majątku i środków finansowych Fundacji;
 • Nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności nad realizacją przez Fundację celów statutowych;
 • Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
 • Inspirowanie kierunków działalności Fundacji;
 • Uchwalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;

9. Rada Fundacji pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

 

10.  Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

• żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

Fundacji,

• żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

11.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 

12. Członkowie Rady Fundacji stanowią organ odrębny od Zarządu Fundacji i nie podlegają mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 

13.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

• być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu w stosunku pokrewieństwa, lub podległości służbowej,

• być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

14. Członkowie Rady Fundacji mogą:

• otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przecietne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

§ 14

 1. Zarząd liczy od 2 do 5 członków
 2. Zarząd powołuje Rada Fundacji. .
 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wice Prezes Zarządu oraz od jednego do trzech Członków Zarządu.
 4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje kierowników podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą na rzecz Fundacji.
 5. Prezes Fundacji jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Fundacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

§ 15

1.      Zarząd działa na podstawie zatwierdzonego Przez Fundatora regulaminu

2.      Fundator lub jego prawny pełnomocnik może jednoosobowo dokonywać zmian w regulaminie pracy Zarządu w każdym czasie.

3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.       Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

5.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.. W szczególności Zarząd kieruje realizacją celów statutowych Fundacji, administruje jej majątkiem i nadzoruje wszelką działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a w szczególności :

  • określa kierunki działalności Fundacji,
  • uchwala zasady i kierunki wydatkowania środków Fundacji,
  • podejmuje uchwały o zakresie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz ustala zasady tej działalności, w szczególności zasady nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub zakładów,
  • dokonuje zmian Statutu Fundacji.
  • podejmuje uchwały w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez  Fundatora lub Radę Fundacji .
  • Sprawuje wszelkie działania na zasadach zwykłego zarządu. szczegółowo określonego w regulaminie pracy Zarządu.

6.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. Za zgodą Prezesa i w jego imieniu mogą oświadczenie woli składać:  Wiceprezes lub inny członek Zarządu.

7. W podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje zwykła większość głosów gdzie kworum stanowią wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący. Uchwały Zarządu są wymagane jedynie w kwestiach strategicznych dla Fundacji, które wymagają akceptacji Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. W sprawach bieżącej działalności decyduje jednoosobowo Prezes Zarządu.

8.Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Po tym okresie Rada Fundacji powołuje nowy Zarząd i jego poszczególne funkcje. Wybór nowego Zarządu wymaga pisemnej akceptacji Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. Statut nie ogranicza ilości kadencji osób stanowiących Zarząd fundacji.

9.W razie stwierdzenia, że działanie Zarządu narusza przepisy prawa, postanowienia statutu,  jest sprzeczne z planem finansowym, odbiega od idei  Fundatora lub nastąpiła utrata zaufania , Fundator lub jego prawny pełnomocnik może  odwołać Zarząd w całym lub częściowym składzie w trybie natychmiastowym.

10.Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu a Prezesa na ręce Rady Fundacji.

11.Rada Fundacji  w drodze jednomyślnej uchwały może dokooptować jednego lub więcej członków Zarządu na wolne miejsca.

12.  W przypadku odwołania Zarządu lub ustania jego kadencji, aż do momentu powołania nowego, jego obowiązki pełni sam Fundator lub jego prawny pełnomocnik

13. Fundator lub jego prawny pełnomocnik może być obecny na każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

14.   Fundator lub jego prawny pełnomocnik może uchylić każdą decyzję Zarządu, gdy uzna, że jest ona sprzeczna z interesem Fundacji lub jej ideą. Szczegóły określa regulamin działania Fundacji. Decyzja Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika w tym zakresie jest ostateczna.

15. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

16.   Zarząd pełni swoją funkcję odpłatnie.

§ 16

Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o ubieganiu się Fundacji  o status organizacji pożytku publicznego za zgodą Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.

Rozdział V

§ 17

1.Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz innych umów cywilno prawnych.

2.Może też zlecać wykonywanie usług oraz innych czynności na podstawie wystawionych faktur i rachunków.

3. Może też przyjmować na staże i praktyki zawodowe oraz w ramach wolontariatu.

Rozdział V

Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji

§ 18

Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Zarząd. Zmiany w statucie wymagają pisemnej  zgody i zatwierdzenia przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika i mogą być dokonane z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji może również podjąć Zarząd zwykłą  większością  głosów przy obecności wszystkich jego członków. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Zarządu tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Zarządu o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Zarządu. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. Fundator lub jego prawny pełnomocnik może uchylić w/w uchwałę i odwołać Zarząd.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.
 4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
 5. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
 6. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora.

§ 20

Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

FUNDATOR

 

Tomasz Grad

Ur.28.10.1968 r w Bytomiu

Zamieszkały. Czeladź ul Żytnia 30

Zameldowany Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6

Pesel: 68102811414

Nip: 625-155-88-43

 

 

 

 

 

                                         STATUT

                      ( tekst jednolity: uchwała Zarządu z dnia 14.12.2011r)

 • Fundacja pod nazwą –  „Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Tomasza  Grad, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26.05.2010 r przez Notariusza Grażynę Kępę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Czeladzi, ul. 11 Listopada 8 działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu.
 • Działalnością swoją Fundacja będzie wspierać regionalne i lokalne instytucje oraz inicjatywy, których celem będzie wspieranie i rozwój  zasobów ludzkich.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Konstytucji RP,  ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Ministrem właściwym ds. Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z nazwą Fundacji oraz pieczęci imiennych jej przedstawicieli prawnych.
 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Czeladź w województwie  Śląskim

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze województwa Śląskiego.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność na terenie RP i poza granicami RP.
 3. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju
 4. Uchwałę o ustanowieniu przedstawicielstwa w kraju podejmuje Zarząd Fundacji.

 

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz rozwoju regionalnych i lokalnych zasobów ludzkich w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

15) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

17) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

18) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

10) ratownictwa i ochrony ludności;

21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

22) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

23) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami;

24) promocji i organizacji wolontariatu;

25) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
2) działalność szkoleniową

3) tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
4) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
5) działalność wydawniczą, konsultancką i ekspercką
6) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
7) organizowanie imprez, koncertów, mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji,
8) wymianę i edukację kulturalną,
9) współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
10) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi i ośrodkami szkoleniowymi,
11) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
12) prowadzenie własnej działalności charytatywnej.

13) obsługę programów pomocy zagranicznej dla rozwoju edukacji, lokalnej przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, monitorowania procesów rozwoju lokalnego rynku pracy, oraz wszelkich inicjatyw wspierających rozwój zasobów ludzkich w regionie, w szczególności finansowanych z funduszy europejskich, darowizny, dotacje, subwencje, spadki, zapisy, zbiórki publiczne, papiery wartościowe, odsetki bankowe, dochody z działalności gospodarczej oraz z środków własnych.

14) promowanie współpracy lokalnych instytucji działających na rynku pracy i            edukacji z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi.

15) promowanie wszelkich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych na rynku lokalnym.

16)  współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym   podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.

17) prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym, szkoleniowym i eksperckim w zakresie rynku pracy i edukacji w regionie.

18) wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i edukacji.

19) Współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami,  instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami

20) Działalność opisana powyżej w punktach: 1,2,4,5,6,7,17,18 stanowi odpłatną działalność pożytku publicznego. Pozostałe punkty opisują nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej, informacyjnej ,eksperckiej, konsultacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej oraz stanowi organ założycielski dla innych podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą na rzecz fundacji – w kraju i za granicą, oraz inną działalność – dla realizacji celów określonych w § 5, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod warunkiem zarejestrowania takiej działalności. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić dopiero po rozwinięciu działalności Fundacji. Każdorazowe podjęcie działalności gospodarczej w określonym zakresie wymaga uchwały Zarządu Fundacji oraz pisemnej akceptacji Fundatora.
 3. Zarząd Fundacji może podjąć generalną uchwałę na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w § 1, określając przy tym zakres, zasady i warunki jej podejmowania oraz prowadzenia. Uchwała  taka wymaga pisemnej akceptacji Fundatora.
 4. Na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może przeznaczyć środki pochodzące z majątku fundacji, odsetek bankowych jak i wszystkich innych dochodów Fundacji oraz dochodów uzyskanych z tej działalności.
 5.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Fundacja  może również prowadzić odpłatną i nieodpłatną  działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych
 7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).

§ 7

Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.

 1. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności:
 1. strukturę wydatków – z wyodrębnieniem wydatków ze środków, o których mowa w § 5,
 2. limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.
 1. Plan finansowy uchwala Zarząd Fundacji..
 2. Działalność Fundacji podlega  kontroli finansowej przez instytucję lub osobę zajmującą się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych – wybraną przez Fundatora.

 

§  8

Wszelkie zmiany dotyczące celów, zasad i środków fundacji są możliwe wyłącznie za pisemną zgodą jej   Fundatora, i wprowadzone aneksem do niniejszego statutu.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie  1.000 zł                                       ( słownie jeden tysiąc złotych )oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

1a. W przypadku przyjęcia uchwały o rozpoczęciu przez Fundację działalności gospodarczej, Fundator przeznaczy na w/w działalność dodatkową kwotę 1000 zł.

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. wpłat pieniężnych, dotacji, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji w drodze spadku, zapisu, darowizny
 2.  zbiórek publicznych,  papierów wartościowych, i subwencji .
 3. dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
 4. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat.
 5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 6. Usług konsultacyjnych, doradczych i opinii.
 1. Fundacja może prowadzić obsługę środków przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej na rzecz lokalnego rynku pracy i edukacji.

§ 11

 1. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych, obsługę kosztów prowadzenia Fundacji lub dla prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 10 ust. 2 pkt. a – z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji – Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców. W tym celu z majątku Fundacji mogą być tworzone odrębne fundusze.

§ 12

 

Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

2. przekazywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

Rozdział IV

Organy i Organizacja Fundacji

§ 12

 1. Organami Fundacji są:

– Rada Fundacji

– Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

§ 13

1.      Rada Fundacji liczy czterech członków, wybieranych co pięć lat przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.

2.      Rada Fundacji stanowi organ kontrolny i doradczy dla Zarządu Fundacji

3.      W skład Rady Fundacji może wchodzić sam Fundator lub jego prawny pełnomocnik.

4.      Szczegółowe zadania Rady Fundacji określa regulamin ustalony przez Fundatora

5.      W razie stwierdzenia, że działanie Rady Fundacji narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, odbiega od idei  Fundatora lub nastąpiła utrata zaufania , Fundator lub jego prawny pełnomocnik może  odwołać Radę  w całym lub częściowym składzie w trybie natychmiastowym jak również dokonywać zmian w regulaminie pracy Rady Fundacji.

6.      Rada Fundacji swoje uchwały podejmuje zwykłą większością głosów przy założeniu, że kworum stanowi co najmniej trzech jej członków.

 

7.W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu, decydujący    jest głos przewodniczącego Rady Fundacji.

8. Do kompetencji rady Fundacji należy:

 • Powoływanie o odwoływanie członków Zarządu;
 • Ocena prawidłowości wykorzystywania majątku i środków finansowych Fundacji;
 • Nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności nad realizacją przez Fundację celów statutowych;
 • Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
 • Inspirowanie kierunków działalności Fundacji;
 • Uchwalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;

9. Rada Fundacji pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

10.  Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

• żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

Fundacji,

• żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

11.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

12 Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

• pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia z członkami Zarządu,

• być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

• otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 14

 1. Zarząd liczy od 2 do 5 członków
 2. Zarząd powołuje Rada Fundacji. .
 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wice Prezes Zarządu oraz od jednego do trzech Członków Zarządu.
 4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje kierowników podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą na rzecz Fundacji.
 5. Prezes Fundacji jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Fundacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

§ 15

1.      Zarząd działa na podstawie zatwierdzonego Przez Fundatora regulaminu

2.      Fundator lub jego prawny pełnomocnik może jednoosobowo dokonywać zmian w regulaminie pracy Zarządu w każdym czasie.

3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.       Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

5.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.. W szczególności Zarząd kieruje realizacją celów statutowych Fundacji, administruje jej majątkiem i nadzoruje wszelką działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a w szczególności :

  • określa kierunki działalności Fundacji,
  • uchwala zasady i kierunki wydatkowania środków Fundacji,
  • podejmuje uchwały o zakresie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz ustala zasady tej działalności, w szczególności zasady nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub zakładów,
  • dokonuje zmian Statutu Fundacji.
  • podejmuje uchwały w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez  Fundatora lub Radę Fundacji .
  • Sprawuje wszelkie działania na zasadach zwykłego zarządu. szczegółowo określonego w regulaminie pracy Zarządu.

6.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. Za zgodą Prezesa i w jego imieniu mogą oświadczenie woli składać:  Wiceprezes lub inny członek Zarządu.

7. W podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje zwykła większość głosów gdzie kworum stanowią wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący. Uchwały Zarządu są wymagane jedynie w kwestiach strategicznych dla Fundacji, które wymagają akceptacji Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. W sprawach bieżącej działalności decyduje jednoosobowo Prezes Zarządu.

8.Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Po tym okresie Rada Fundacji powołuje nowy Zarząd i jego poszczególne funkcje. Wybór nowego Zarządu wymaga pisemnej akceptacji Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. Statut nie ogranicza ilości kadencji osób stanowiących Zarząd fundacji.

9.W razie stwierdzenia, że działanie Zarządu narusza przepisy prawa, postanowienia statutu,  jest sprzeczne z planem finansowym, odbiega od idei  Fundatora lub nastąpiła utrata zaufania , Fundator lub jego prawny pełnomocnik może  odwołać Zarząd w całym lub częściowym składzie w trybie natychmiastowym.

10.Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu a Prezesa na ręce Rady Fundacji.

11.Rada Fundacji  w drodze jednomyślnej uchwały może dokooptować jednego lub więcej członków Zarządu na wolne miejsca.

12.  W przypadku odwołania Zarządu lub ustania jego kadencji, aż do momentu powołania nowego, jego obowiązki pełni sam Fundator lub jego prawny pełnomocnik

13. Fundator lub jego prawny pełnomocnik może być obecny na każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

14.   Fundator lub jego prawny pełnomocnik może uchylić każdą decyzję Zarządu, gdy uzna, że jest ona sprzeczna z interesem Fundacji lub jej ideą. Szczegóły określa regulamin działania Fundacji. Decyzja Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika w tym zakresie jest ostateczna.

15.   Zarząd pełni swoją funkcję odpłatnie.

§ 16

Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o ubieganiu się Fundacji  o status organizacji pożytku publicznego za zgodą Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.

Rozdział V

§ 17

1.Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz innych umów cywilno prawnych.

2.Może też zlecać wykonywanie usług oraz innych czynności na podstawie wystawionych faktur.

3. Może też przyjmować na staże i praktyki zawodowe oraz w ramach wolontariatu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji

§ 18

Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Zarząd. Zmiany w statucie wymagają pisemnej  zgody i zatwierdzenia przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika i mogą być dokonane z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji może również podjąć Zarząd zwykłą  większością  głosów przy obecności wszystkich jego członków. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Zarządu tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Zarządu o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Zarządu. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. Fundator lub jego prawny pełnomocnik może uchylić w/w uchwałę i odwołać Zarząd.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.
 4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
 5. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
 6. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora.

§ 20

Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

FUNDATOR

Tomasz Grad

Ur.28.10.1968 r w Bytomiu

Zamieszkały. Czeladź ul Żytnia 30

Zameldowany Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6

Pesel: 68102811414

Nip: 625-155-88-43

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close