Szkolenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkolenia Rad Pedagogicznych na każdy temat

Tematyka szkoleń na 2020 r.

Promocja

Każda szkoła, która zdecyduje się zamówić cykl szkoleń ( min. 4) w ciągu roku kalendarzowego otrzyma w formie darowizny notebooka

Nowość

 • Obowiązkowe szkolenia z I pomocy dla nauczycieli
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
 • RODO – praktyczny poradnik – jak je stosować w oświacie
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli w kontekście orzecznictwa
 • Prawa i ochrona prawna nauczycieli
 • Dziecko autystyczne i z aspergerem w szkole masowej
 • Minimediacje w przedszkolu-czyli jak rozwiązywać konflikty z dziećmi i między dziećmi
 • SportMedytacjaKids w przedszkolu i szkole podstawowej
 • Uważnosc_jako_metoda_psychoregulacji_w_pracy_z_dziecmi
 • POZYTYWNA DYSCYPLINA – warsztaty (PD w żłobku i przedszkolu/ PD w szkole/ PD nastolatków)
 • Tutoring jako indywidualna ścieżka rozwoju dziecka/ucznia
 • TUTORING JAKO NARZĘDZIE W NOWOCZESNEJ SZKOLE – warsztaty (Tutoring w przedszkolu /w szkole/ nastolatków)
 • TUPIĄ NOGI, KLASZCZĄ RĘCE W ZABAWIE I PIOSENCE” ELEMENTY SENSOMOTORYKI W PRZEDSZKOLU
 • ZABAWY I ĆWICZENIA W ZAKRESIE ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNYCH U DZIECI W PRZEDSZKOLU
 1. Programowanie bez komputera w klasach I-III (kurs min 10 godz).
 2. Programowanie w Scratch JR (kurs min 10 godz).
 3. Programowanie w Scratch (kurs min 15 godz).
 4. Gry komputerowe uczące programowania.
 5. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach.
 6. Praca w chmurze.
 7. Pakiet Google w dydaktyce.
 8. Bezpłatne interaktywne aplikacje on-line w nauczaniu w klasach I-III.
 9. Bezpłatne interaktywne aplikacje on-line w nauczaniu w klasach IV-VIII i gimnazjum.
 10. Prezi – tworzenie prezentacji on-line.
 11. Jak wykorzystać potencjał medialny uczniów (projekty edukacyjne, blogi, filmy itp.).
 12. Cyfrowa obróbka zdjęć.
 13. Grywalizacja w edukacji.
 14. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela.
 15. Tworzenie dokumentów wizerunkowych placówki edukacyjnej w MS Publisher.
 16. Wizerunek placówki edukacyjnej w Internecie (blog, gazetka szkolna, media społecznościowe).
 17. Prawo autorskie a Internet.
 18. Młodzież w internecie.
 19. Bezpieczeństwo w Internecie.
 20. Cyberbaiting – przemoc w Internecie skierowana przeciwko nauczycielom.
 21. Cyberbulling i inne zagrożenia w internecie – przegląd i profilaktyka.
 22. Nowe zagrożenia w internecie ( min zagrożenia w mediach społecznościowych, sexting, grooming child, flaming, hejt, fake news itp.).
 23. Szkolenia Rady Pedagogicznej + Rodzice – Bezpieczny??? Internet?
 24. Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu ( kurs min. 10 godzin).
 25. Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – jak z nim pracować?

Ważne !!!

 1. Ochrona danych osobowych – zmiany w przepisach, szkolenie RP.
 2. Działalność innowacyjna szkoły, szkolenie RP.
 3. Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi (szkolenie dla wszystkich nauczycieli).
 4. Rola nauczyciela wspomagajacego z pracy z uczniem z Zespołem Aspergera – strategie na czas lekcji, na czas przerwy, model współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami ucznia.
 5. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych u dzieci z dysleksją.
 6. Symultaniczno-sekwencyjna Metoda Nauki Czytania, czyli jak uczyć czytania małe dzieci.
 7. Autyzm a Zespół Aspergera – diagnoza różnicująca.
 8. Moje dziecko, mój uczeń ma Zespół Aspergera. Specyfika zaburzenia i metody postępowania. 
 9. Wpływ wysokich technologii na rozwój wtórnych zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci zdrowo urodzonych.
 10. Wpływ wysokich technologii na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci z grupy ryzyka. 
 11. Wpływ neuronów zwierciadlanych na rozwój zachowań empatycznych u dzieci i młodzieży. 
 12. Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. 
 13. Metoda Krakowska w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 14. Pomoc instytucjonalna dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Dla Przedszkoli

 1. Gimnastyka paluszkowa w wychowaniu przedszkolnym.
 2. Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak.
 3. Stosowanie narzędzi teorii ograniczeń w wychowaniu przedszkolnym na podstawie Kuferka tajemnic.
 4. Rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 5. Innowacyjny klucz do uczenia się dla przedszkola.
 6. Agresja w przedszkolu i jak jej zapobiegać.
 7. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach w przedszkolu.
 8. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizacji i wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu.
 9. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Z górnej półki !!!

 1. Procedury postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń- wtargnięcie napastnika, podłożenie ładunku, znalezienie nieznanego materiału itp.
 2. Prawa i obowiązki rodziców w zakresie opiekuńczo-wychowawczym – rola i zadania personelu placówki oświatowej.
 3. Zjawisko krzywdzenia dzieci – ochrona dzieci– prawa i i obowiązki nauczycieli.
 4. Zjawisko narkomanii i dopalaczy – obowiązki i procedury postępowania personelu placówek oświatowych.
 5. Sytuacje kryzysowe w placówce oświatowej- algorytmy postępowania.
 6. Ochrona prawna nauczycieli.

Potrzebne !!!

 • Ochrona dzieci przed krzywdzeniem, a odpowiedzialność nauczycieli i pracowników w przypadku naruszenia  praw dziecka
 • Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w dniu
 • Sposoby pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kontekście pracy nauczyciela przedmiotu.
 • Uczeń pełnoletni w szkole- prawa i obowiązki
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych
 • Nauczyciel-rodzic-uczeń czyli wzajemne prawa i obowiązki
 • Skuteczne nauczanie czyli efektywność nauczyciela
 • Język angielski dla początkujących nauczycieli – kurs: (50 godzin)
 • Język angielski średniozaawansowany – kurs: (50 godzin)
 • Zastosowanie multimediów na lekcji – kurs (20 godzin)
 • Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku
 • Uczeń z SPE – jak z nim pracować?
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie RP

Ciekawe!!!!

 1. Tutoring – jako skuteczna metoda pracy w przedszkolu/szkole. Praktyczne przygotowanie tutora do pracy.
 2. Organizacja ewaluacji w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Trening interpersonalny – warsztaty praktyczne.
 4. Budowanie autorytetu nauczyciela – warsztaty praktyczne.
 5. Mediacje i negocjacje, jako nowe zadanie „zespołów w szkole”.
 6. Wpływ Internetu i gier video na psychikę u dzieci i młodzieży – zagrożenia cyberprzestrzeni.
 7. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki i sukcesów w karierze szkolnej?
 8. Pokolenie Google- współczesne uzależnienie. Jak prowadzić profilaktykę uzależnienia od komputera, telefonu?
 9. Zarządzanie czasem-warsztaty praktyczne.
 10. CYBERPRZEMOC – Nowy rodzaj agresji.

Oraz

 1. Praca z uczniem wykazującym specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dyskalkulią.
 2. Praca z uczniem przejawiającym trudności w zdobywaniu umiejętnościmatematycznych, w tym zagrożonych dyskalkulią.
 3. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym niedostosowany społecznie, model pracy.
 4. Uczeń zdolny – jak rozpoznać i jak z nim pracować?
 5. Praca z uczniem z afazją.
 6. Praca z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
 7. Zaburzenia SI u dzieci – trudności w nauce i zachowaniu dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 8. Uczeń niedosłyszący w szkole, w tym niedosłuch centralny.  

Inne

 1. Szkoła w obliczu zmian prawnych i organizacyjnych.
 2. „Nauczyciel – rodzic – wychowawca”.- jak współpracować.
 3. Rola szkoły i odpowiedzialność nauczycieli a korzystanie przez uczniów z mediów społecznościowych. Szkolenie RP – 3 godziny.
 4. Rola szkoły – wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół. Szkolenie RP –  3 godziny
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły zadaniem nauczycieli i wychowawców. Szkolenie RP – 3 godziny.
 6. Edukacja włączająca w szkole. Szkolenie RP – 3 godziny.
 7. Szkoła demokracji – dobra szkoła.
 8. Zarządzanie stresem – nauczyciel w obliczu wypalenia zawodowego.
 9. Wychowanie ku wartościom – czyli co jest ważne?
 10. Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami.
 11. Uzbrojony w wiedzę – bezpieczny w sieci. Poradnik nauczyciela-wychowawcy.
 12. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 13. Sprawne praktyki w pracy zespołu nauczycieli.
 14. Organizacja wycieczek i zielonych szkół w kontekście odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej.
 15. Uzależniony uczeń – jak z nim pracować( fonoholizm, uzależnienie od gier on-line).
 16. Zagrożenia w sieci – cyberprzemoc, seksting, media cyfrowe.
 17. Zagrożenia terrorystyczne w szkole – procedury postępowania.
 18. Sztuka opowiadania. Szkolenie przeznaczone są one tak dla nauczycieli, jak i dla osób zainteresowanych poprawą swoich kompetencji z wystąpień publicznych.
 19. Strategie postępowania wobec zachowań agresji wśród uczniów.
 20. Statut szkoły – jak go napisać w zgodzie z prawem.
 21. Dostosowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej w zreformowanej szkole.
 22. Kompleksowe wspomaganie zreformowanej szkoły.
 23. Coaching w pracy nauczyciela.
 24. Kształtowanie kompetencji językowych , społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
 25. Zachowania trudne dzieci ze spektrum autystycznym i niepełnosprawnością intelektualną.
 26. Sposoby wspierania rodziców w skutecznym i świadomym stymulowaniu rozwoju dziecka.
 27. Metody pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych: model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; praca z uczniem mającym trudności w nauce; praca z uczniem z trudnościami w koncentracji uwagi; rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się.
 28. Podniesienie efektywności kształcenia u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 29. Opracowanie innowacji pedagogicznej z wybranego zakresu.
 30. Zachowania trudne dzieci z zaburzeniami rozwoju (upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania) – diagnoza, postępowanie terapeutyczne.
 31. Jak rozmawiać? Filozofowanie z dziećmi i młodzieżą jako jedna z metod.
 32. Teorie rozwoju we współczesnej edukacji dzieci. Znaczenie pracy mózgu w procesie uczenia się.
 33. Teoria wielorakiej inteligencji. Przyspieszone uczenie. Uczenie polisensoryczne z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych.
 34. Zasady postępowania, procedury  i  rozpoznawanie  zagrożeń terrorystycznych w szkołach i placówkach oświatowych
 35. Dopalacze w szkole – zasady postępowania.
 36. Praca metodą eksperymentu.
 37. Indywidualizowanie procesu nauczania oraz praca z uczniem zdolnym”.
 38. Aktywizujące metody pracy w oparciu o TIK.
 39. Ocenianie kształtujące.
 40. Programowanie w Baltie klasy IV-VI.
 41. Programowanie w Baltie – klasy I-III.
 42. Odpowiedzialność  prawna i dyscyplinarna nauczycieli.
 43. Zasady postępowania z uczniem agresywnym.
 44. Procedury  postępowania a zjawisko krzywdzenia dzieci.
 45. Rola szkoły w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 46. Zasady żywienia w szkołach – poradnik dla nauczyciela, wychowawcy i rodzica.
 47. Ćwiczenia rozwijające uwagę i pamięć – praktyczne zastosowanie.
 48. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych –rola nauczyciela i wychowawcy.
 49. Uczymy, jak się uczyć- czyli o technikach ułatwiających uczenie się i zapamiętywanie –warsztat pracy nauczyciela.
 50. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka – rola szkoły i nauczycieli.
 51. Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej –praktyczne zastosowanie.
 52. Gry i zabawy ułatwiające komunikację interpersonalną – integracja w grupie.
 53. Gry i zabawy w edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
 54. Psychologia perswazji. Techniki i metody wywierania wpływu na ludzi.
 55. Mnemotechniki.
 56. Ochrona danych osobowych nauczyciela, ucznia i rodzica -prawne i praktyczne aspekty zastosowania.
 57. Prawo autorskie w pracy nauczyciela – prawne i praktyczne aspekty zastosowanie.
 58. Negocjacje i mediacje w szkole.
 59. Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej – zajęcia praktyczne.
 60. Bezpieczeństwo szkolnych imprez i wycieczek a odpowiedzialność nauczycieli i dyrekcji.
 61. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 62. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

 

*Pogrubiono ofertę promocyjną.

( w ramach każdego zamówionego szkolenia objętego promocją, szkoła otrzyma w formie darowizny dowolną pomoc dydaktyczną w kwocie do 200 zł). Szczegóły finansowe oferty przesyłamy zainteresowanym na żądanie.

Przy zamówieniu 3 szkoleń –  tablet GRATIS!!

Przy zamówieniu 6 szkoleń – laptop GRATIS!!

Oraz każdy inny temat jaki będzie państwu potrzebny ponadto proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla Rad Pedagogicznych, na miejscu lub w terenie.

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, imprezy integracyjne, materiały edukacyjne.

Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego.

Szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych.

Zgłoszenia: e-mail: fundacjanaszezaglebie@gmail.com, fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel 791 398 061.

Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia

Jolanta Tuszyńka Biuro Fundacji

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close