Szkolenia

Promocja

Każda szkoła, która zdecyduje się zamówić cykl szkoleń ( min. 4) w ciągu roku kalendarzowego otrzyma w formie darowizny notebooka

 

 1. Szkoła w obliczu zmian prawnych i organizacyjnych.
 2. Rola szkoły i odpowiedzialność nauczycieli a korzystanie przez uczniów z mediów społecznościowych. Szkolenie RP – 3 godziny.
 3. Rola szkoły – wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół. Szkolenie RP –  3 godziny.
 4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły zadaniem nauczycieli i wychowawców. Szkolenie RP – 3 godziny.
 5.  Edukacja włączająca w szkole. Szkolenie RP – 3 godziny.
 6. Szkoła demokracji – dobra szkoła.
 7. Zarządzanie stresem – nauczyciel w obliczu wypalenia zawodowego.
 8. Wychowanie ku wartościom – czyli co jest ważne?
 9. Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami.
 10. Uzbrojony w wiedzę – bezpieczny w sieci. Poradnik nauczyciela-wychowawcy.
 11. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 12. Sprawne praktyki w pracy zespołu nauczycieli.
 13. Organizacja wycieczek i zielonych szkół w kontekście odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej.
 14. Uzależniony uczeń – jak z nim pracować( fonoholizm, uzależnienie od gier on-line,).
 15. Zagrożenia w sieci- cyberprzemoc, seksting, media cyfrowe).
 16. Zagrożenia terrorystyczne w szkole – procedury postępowania.
 17. Sztuka opowiadania. Szkolenie przeznaczone są one tak dla nauczycieli, jak i dla osób zainteresowanych poprawą swoich kompetencji z wystąpień publicznych.
 18. Strategie postępowania wobec zachowań agresji wśród uczniów.
 19. Statut szkoły – jak go napisać w zgodzie z prawem.
 20. Dostosowanie i Prowadzenie dokumentacji szkolnej w zreformowanej szkole.
 21. Kompleksowe wspomaganie zreformowanej szkoły.
 22. Coaching w pracy nauczyciela.
 23. Kształtowanie kompetencji językowych , społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem  narzędzi internetowych.
 24. Zachowania trudne dzieci ze spektrum autystycznym i niepełnosprawnością intelektualną.
 25. Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach ( m.in. planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, zadania zespołów powołanych w szkołach, zadania zespołów, tworzenie dokumentacji, organizowanie spotkań, prowadzenie indywidualnych kart).
 26. Sposoby wspierania rodziców w skutecznym i świadomym stymulowaniu rozwoju dziecka.
 27. Metody pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych: model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; praca z uczniem mającym trudności w nauce; praca z uczniem z trudnościami w koncentracji uwagi; rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się.
 28. Podniesienie efektywności kształcenia u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 29. Opracowanie innowacji pedagogicznej z wybranego zakresu.
 30. Zachowania trudne dzieci z zaburzeniami rozwoju (upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania) – diagnoza, postępowanie terapeutyczne.
 31. Jak rozmawiać? Filozofowanie z dziećmi i młodzieżą jako jedna z metod.
 32. Teorie rozwoju we współczesnej edukacji dzieci. Znaczenie pracy mózgu w procesie uczenia się.
 33. Teoria wielorakiej inteligencji. Przyspieszone uczenie. Uczenie polisensoryczne z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych.
 34. Zasady postępowania, procedury  i  rozpoznawanie  zagrożeń terrorystycznych w szkołach i placówkach oświatowych.
 35. Uczeń pełnoletni w szkole – prawa i obowiązki.
 36. Dopalacze w szkole – zasady postępowania.
 37. Praca metodą eksperymentu.
 38. Indywidualizowanie procesu nauczania oraz praca z uczniem zdolnym”.
 39. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
 40. Kurs dla kierowników wypoczynku.
 41. Aktywizujące metody pracy w oparciu o TIK.
 42. Ocenianie kształtujące.
 43. Programowanie w Baltie klasy IV-VI.
 44. Programowanie w Baltie – klasy I-III.
 45. Odpowiedzialność  prawna i dyscyplinarna nauczycieli.
 46. Zasady postępowania z uczniem agresywnym.
 47. Procedury  postępowania a zjawisko krzywdzenia dzieci.
 48. Rola szkoły w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 49. Poważne warsztaty śmiechu – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.
 50. Zasady żywienia w szkołach – poradnik dla nauczyciela, wychowawcy i rodzica.
 51. Ćwiczenia rozwijające uwagę i pamięć – praktyczne zastosowanie.
 52. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych –rola nauczyciela i wychowawcy.
 53. Uczymy, jak się uczyć- czyli o technikach ułatwiających uczenie się i zapamiętywanie –warsztat pracy nauczyciela.
 54. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka – rola szkoły i nauczycieli.
 55. Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej –praktyczne zastosowanie.
 56. Gry i zabawy ułatwiające komunikację interpersonalną – integracja w grupie.
 57. Gry i zabawy w edukacji ekologicznej i przyrodniczej..
 58. Psychologia perswazji. Techniki i metody wywierania wpływu na ludzi.
 59. Mnemotechniki.
 60. Ochrona danych osobowych nauczyciela, ucznia i rodzica -prawne i praktyczne aspekty zastosowania.
 61. Prawo autorskie w pracy nauczyciela – prawne i praktyczne aspekty zastosowanie.
 62. Negocjacje i mediacje w szkole.
 63. Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej – zajęcia praktyczne.
 64. Bezpieczeństwo szkolnych imprez i wycieczek a odpowiedzialność nauczycieli i dyrekcji.
 65. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 66. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

*Pogrubiono ofertę promocyjną.

( w ramach każdego zamówionego szkolenia objętego promocją, szkoła otrzyma w formie darowizny dowolną pomoc dydaktyczną w kwocie do 200 zł). Szczegóły finansowe oferty przesyłamy zainteresowanym na żądanie.

Przy zamówieniu 3 szkoleń –  tablet GRATIS!!

Przy zamówieniu 6 szkoleń – laptop GRATIS!!

Oraz każdy inny temat jaki będzie państwu potrzebny ponadto proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla Rad Pedagogicznych, na miejscu lub w terenie.

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, imprezy integracyjne, materiały edukacyjne.

Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego.

Szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych.

Zgłoszenia:  fundacjanaszezaglebie@gmail.com  fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub  791 398 061.

Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia.

Jolanta Tuszyńka, biuro Fundacji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close