Szkolenia

Promocja!!!

Każda szkoła, która zdecyduje się zamówić cykl szkoleń ( min. 4) w ciągu roku kalendarzowego otrzyma w formie darowizny notebooka!!!

 

 1. Szkoła w obliczu zmian prawnych i organizacyjnych.
 2. Rola szkoły i odpowiedzialność nauczycieli a korzystanie przez uczniów z mediów społecznościowych. Szkolenie RP – 3 godziny.
 3. Rola szkoły – wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół. Szkolenie RP –  3 godziny.
 4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły zadaniem nauczycieli i wychowawców. Szkolenie RP – 3 godziny.
 5.  Edukacja włączająca w szkole. Szkolenie RP – 3 godziny.
 6. Szkoła demokracji – dobra szkoła.
 7. Zarządzanie stresem – nauczyciel w obliczu wypalenia zawodowego.
 8. Wychowanie ku wartościom – czyli co jest ważne?
 9. Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami.
 10. Uzbrojony w wiedzę – bezpieczny w sieci. Poradnik nauczyciela-wychowawcy.
 11. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 12. Sprawne praktyki w pracy zespołu nauczycieli.
 13. Organizacja wycieczek i zielonych szkół w kontekście odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej.
 14. Uzależniony uczeń – jak z nim pracować( fonoholizm, uzależnienie od gier on-line,).
 15. Zagrożenia w sieci- cyberprzemoc, seksting, media cyfrowe).
 16. Zagrożenia terrorystyczne w szkole – procedury postępowania.
 17. Sztuka opowiadania. Szkolenie przeznaczone są one tak dla nauczycieli, jak i dla osób zainteresowanych poprawą swoich kompetencji z wystąpień publicznych.
 18. Strategie postępowania wobec zachowań agresji wśród uczniów.
 19. Statut szkoły – jak go napisać w zgodzie z prawem.
 20. Dostosowanie i Prowadzenie dokumentacji szkolnej w zreformowanej szkole.
 21. Kompleksowe wspomaganie zreformowanej szkoły.
 22. Coaching w pracy nauczyciela.
 23. Kształtowanie kompetencji językowych , społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem  narzędzi internetowych.
 24. Zachowania trudne dzieci ze spektrum autystycznym i niepełnosprawnością intelektualną.
 25. Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach ( m.in. planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, zadania zespołów powołanych w szkołach, zadania zespołów, tworzenie dokumentacji, organizowanie spotkań, prowadzenie indywidualnych kart).
 26. Sposoby wspierania rodziców w skutecznym i świadomym stymulowaniu rozwoju dziecka.
 27. Metody pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych: model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; praca z uczniem mającym trudności w nauce; praca z uczniem z trudnościami w koncentracji uwagi; rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się.
 28. Podniesienie efektywności kształcenia u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 29. Opracowanie innowacji pedagogicznej z wybranego zakresu.
 30. Zachowania trudne dzieci z zaburzeniami rozwoju (upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania) – diagnoza, postępowanie terapeutyczne.
 31. Jak rozmawiać? Filozofowanie z dziećmi i młodzieżą jako jedna z metod.
 32. Teorie rozwoju we współczesnej edukacji dzieci. Znaczenie pracy mózgu w procesie uczenia się.
 33. Teoria wielorakiej inteligencji. Przyspieszone uczenie. Uczenie polisensoryczne z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych.
 34. Zasady postępowania, procedury  i  rozpoznawanie  zagrożeń terrorystycznych w szkołach i placówkach oświatowych.
 35. Uczeń pełnoletni w szkole – prawa i obowiązki.
 36. Dopalacze w szkole – zasady postępowania.
 37. Praca metodą eksperymentu.
 38. Indywidualizowanie procesu nauczania oraz praca z uczniem zdolnym”.
 39. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
 40. Kurs dla kierowników wypoczynku.
 41. Aktywizujące metody pracy w oparciu o TIK.
 42. Ocenianie kształtujące.
 43. Programowanie w Baltie klasy IV-VI.
 44. Programowanie w Baltie – klasy I-III.
 45. Odpowiedzialność  prawna i dyscyplinarna nauczycieli.
 46. Zasady postępowania z uczniem agresywnym.
 47. Procedury  postępowania a zjawisko krzywdzenia dzieci.
 48. Rola szkoły w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 49. Poważne warsztaty śmiechu – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.
 50. Zasady żywienia w szkołach – poradnik dla nauczyciela, wychowawcy i rodzica.
 51. Ćwiczenia rozwijające uwagę i pamięć – praktyczne zastosowanie.
 52. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych –rola nauczyciela i wychowawcy.
 53. Uczymy, jak się uczyć- czyli o technikach ułatwiających uczenie się i zapamiętywanie –warsztat pracy nauczyciela.
 54. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka – rola szkoły i nauczycieli.
 55. Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej –praktyczne zastosowanie.
 56. Gry i zabawy ułatwiające komunikację interpersonalną – integracja w grupie.
 57. Gry i zabawy w edukacji ekologicznej i przyrodniczej..
 58. Psychologia perswazji. Techniki i metody wywierania wpływu na ludzi.
 59. Mnemotechniki.
 60. Ochrona danych osobowych nauczyciela, ucznia i rodzica -prawne i praktyczne aspekty zastosowania.
 61. Prawo autorskie w pracy nauczyciela – prawne i praktyczne aspekty zastosowanie.
 62. Negocjacje i mediacje w szkole.
 63. Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej – zajęcia praktyczne.
 64. Bezpieczeństwo szkolnych imprez i wycieczek a odpowiedzialność nauczycieli i dyrekcji.
 65. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 66. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

*Pogrubiono ofertę promocyjną.

( w ramach każdego zamówionego szkolenia objętego promocją, szkoła otrzyma w formie darowizny dowolną pomoc dydaktyczną w kwocie do 200 zł). Szczegóły finansowe oferty przesyłamy zainteresowanym na żądanie.

Przy zamówieniu 3 szkoleń –  tablet GRATIS!!

Przy zamówieniu 6 szkoleń – laptop GRATIS!!

Oraz każdy inny temat jaki będzie państwu potrzebny

ponadto

Proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla Rad Pedagogicznych, na miejscu lub w terenie.

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, imprezy integracyjne, materiały edukacyjne.

Koszt szkolenia

 uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego

Szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych.

Zgłoszenia: e-mail: fundacjanaszezaglebie@gmail.com, fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel 791 398 061.

Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia    

Jolanta Tuszyńka

Biuro Fundacji